Girdi yapan mesut

7/24 Temliken Tescil Davaları

HARİCEN SATIŞA DAYANARAK BAŞKASINA AİT TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNE BİNA YAPAN MALZEME SAHİBİNİN HAKLARI Bilindiği üzere tapuda kayıtlı taşınmazların satışı ancak tapuda yapılan resmi işlemle gerçekleşebilmektedir. Hal böyle iken tapuda kayıtlı taşınmazın satışına ilişkin yazılı sözleşmenin resmi biçimde yapılmaması halinde, anılan sözleşmenin TMK. md.706, TBK md.237, Tapu Kanunu md.26 ve Noterlik Kanunu md.60 gereğince geçerli olmadığı […]

İşçi Alacakları ve Tazminatı Çeşitleri

Feshe Bağlı İşçi Alacakları: Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Yıllık izin ücreti alacağı, Kötü niyet tazminatı vs. Feshe Bağlı Olmayan İşçi Alacakları: Ücret, Fazla mesai ücreti, Ulusal bayram ve genel tatili ücret alacağı, Hafta tatili ücret alacağı vs. AGİ alacağı İşçinin, iş güvenliği hükümlerinin kapsamına girebilmesi için; İşyerinde toplam 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olması […]

İŞYERİNİN DEVRİ ve HUKUKİ SONUÇLARI

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kural olarak; kesin ve sürekli veya geçici ve süreli olarak işyerinin tamamının veya sadece bir bölümünün “hukuki bir işleme dayalı olarak” devri halinde iş sözleşmeleri devralan işverenle aynen devam eder. Buradaki “hukukî işleme dayalı” ifadesi geniş şekilde değerlendirilmeli, yazılı, sözlü ve hatta zımnî bir anlaşma da yeterli görülmelidir. (Yargıtay 9. […]